Ningbo Tianke Electronics Co., Ltd.

chat
Contact Us
No. 151, Xiangshanhe Road, Xiangshan County Economic Development Zone, Zhejiang Province, CHINA, No. 151, Xiangshanhe Road, Xiangshan County Economic Development Zone, Zhejiang Province, CHINA, , Zhejiang, China, 310024
starsBusiness Spotlight
Go to business showcase